Skip to main content

Bramslev Bakkers natur

Fredede områder

Bramslev Bakker blev fredet i 1934, Hegedal i 1937 og 1970 og Valsgård Bæk i 1971. De fredede områder, der tilsammen udgør ca. 300 ha., er afmærket en række stier, som kan kombineres til længere eller kortere ture.

Når du færdes i et fredet område med offentlig adgang, bør du være opmærksom på, at jorden er privatejet og stadig anvendes til land- og skovbrugsformål. Her gælder de almindelige regler for færdsel i naturen. Særligt understreges:

  • Hunde skal føres i snor
  • Smid ikke affald
  • Tænd ikke bål
  • Følg de afmærkede stier
  • Tobaksrygning er ikke tilladt fra 1. marts til 31. oktober
  • Tag gummistøvler på, når du går tur

Al færdsel sker på eget ansvar – også på arealer med græssende dyr.

Vandreruter omkring Mariager Fjord

Klik på billedet for at se tegningen i en større udgave.

Landskabet ved Bramslev Bakker

Det fredede område er et udsnit af de markante skrænter langs Mariager Fjord. Skrænterne og fjordens sidedale har fra gammel tid været benyttet som græsningsarealer. Formålet med fredningen var også at sikre dette overdrevslandskab, der består af græs- og lyngarealer med tætte krat af enebærbuske.

Enebærkrat gror almindeligvis frem på græsningsarealer, og skønt jordbunden i området overvejende er næringsfattig, er der gode livsbetingelser for mange andre urter, buske og træer. Det store artstal skyldes, at bunden skifter mellem sand- og lerjord, som har forskellig evne til at holde på fugtigheden. Der er således vidt forskellige spiringsmuligheder inden for et forholdsvis begrænset område.

Som så mange andre steder ophørte de gamle driftsformer, da det ikke længere var rentabelt for landbrugerne at udsætte kreaturer på de forholdsvis magre jorder. Når kreaturerne fjernes, forringes enens overlevelsesmuligheder efterhånden, som området gror til med træer og buske. Enen, der er meget lyskrævende, vil blive skygget ihjel.

Vilde roser havde ideelle vækstbetingelser, og i løbet af de år, hvor området ikke blev afgræsset, bredte roserne sig så voldsomt, at de flere steder dannede et uigennemtrængeligt vildnis. Et omfattende rydningsarbejde blev derfor iværksat for at fjerne uønsket opvækst.

I dag afgræsses størsteparten af området igen af kreaturer, heste og får, som led i den naturpleje, der er nødvendig for at bevare områdets karakter af overdrev.

Geologi i Mariager Fjord

Mariager Fjord er en tunneldal, som er dannet under Istiden. Efter isen smeltede bort, blev den stejle skrænt mellem dalen og det høje terræn udenom furet af V-formede erosionskløfter dannet af smelte- og regnvand. Især i den vegetationsløse periode lige efter isen var forsvundet, blev store mængder materiale eroderet bort.

Valsgård Bæk ligger i en sådan erosionskløft og talrige små sidekløfter opdeler igen dalsystemet i “falske bakker”. Bakkerne er således fremspring i dalsiden, som hænger sammen med det omgivende, ret jævne højland.

Valsgård Bæk har fortsat erosionsprocessen i mindre målestok og har efterhånden skåret sig ned til grundvandet, som flere steder vælder frem ved foden af skrænterne.

Bækken er bevaret som et stort set ureguleret vandløb, der med naturlige slyngninger løber mod fjorden. Ler og mergel (kalkholdigt ler) aflejret i tertiærtiden for mellem 23 og 35 milioner år siden, findes i området, let tilgængeligt under istidslagene. Tidligere gravede man i kystskrænterne efter ler til teglbrænding og mergel til jordforbedring.

Langs kysten ligger den yngste landdannelse, det flade, havdannede forland. Forlandet er aflejret siden stenalderen, hvor vandet stod 4-5 meter højere end i dag og nåede langt op i Valsgård Bæk-dalen.

Tid til afslapning i skønne omgivelser

Book Camping

Processing...
Thank you! Your subscription has been confirmed. You'll hear from us soon.
Få de seneste nyheder fra Bramslev Bakker
ErrorHere